Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOG’S TURN
Bij een overeenkomst of opdracht ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdracht en/of Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Dog’s Turn diensten op het gebied van begeleiding, coaching of aanverwante c.q. overige werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van begeleiding, coaching of aanverwante werkzaamheden.
Contractperiode
De overeengekomen duur van de opdracht en één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.
Vergoeding
De gemaakte kosten voor de geleverde diensten.
Diensten
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zins des woords.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door Opdrachtgever zijn gegeven en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard conform artikel 2.3.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
2.3 Overeenkomst komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
2.4 Opname in het agenderingssysteem van Opdrachtnemer en/of een mondelinge of schriftelijke afspraak met Opdrachtgever, geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.
2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.6 Eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.7 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden als dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.8 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Opdrachtnemer staat in voor het onderhouden van zijn/haar capaciteit, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De Opdrachtgever dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Opdrachtnemer op te volgen.
3.3 De Opdrachtgever dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten en indien van toepassing, gebruik te maken van de door Opdrachtnemer voorgestelde hulpmiddelen.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Opdrachtnemer worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Dieren, welke een gedragsadvies ondergaan, worden geacht te zijn nagekeken door een dierenarts of specialist om medische oorzaken uit te sluiten. Aanvullende alternatieven hierop kunnen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden besproken en zullen indien van toepassing worden opgevolgd door Opdrachtgever.
3.6 Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.
3.8 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om af te zien van de opdracht. Opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.9 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
3.10 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning.
4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
4.5 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging van de opdracht mogelijk.
4.6 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
4.6.1 de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;
4.6.2 de ander bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.6.3 de ander handelt in strijd met het recht.

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
5.2 Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
5.3 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling.
5.4 De vergoeding dient vooraf te worden voldaan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het eerste bezoek of het mondelinge en/of schriftelijke consult.
5.5 Deelbetaling van de vergoeding voor geleverde diensten zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtnemer.
5.6 Annulering door Opdrachtgever van gemaakte afspraken binnen de gestelde termijn, zal door de Opdrachtnemer aanvaard worden.
5.7 Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
5.8 Bij een door Opdrachtnemer aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, kan 25% van de vergoeding voor de afspraak in rekening worden gebracht. Bij een door Opdrachtnemer aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.
5.9 Indien Opdrachtnemer door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Opdrachtgever daarvan tijdig schriftelijk of mondeling op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
5.10 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met de Opdrachtgever, de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
5.11 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.

 

ARTIKEL 6: BETALING
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
6.3 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
6.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Opdrachtgever gewenst resultaat. Daarentegen zal de Opdrachtnemer in alle redelijkheid zijn/haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat met het advies te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.2 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies, behandeling, verzorging of begeleiding.
 7.3 Deelname door Opdrachtgever aan het opvolgen van het advies gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en gezondheid van zijn/haar dier(en).
7.4 Opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier(en) geldig is.
7.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van Opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald.
7.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, auto of andere eigendommen ten gevolge van een vieze of natte hond.
7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van een opdracht.
7.8 Eventuele gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER
8.1 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
8.2 Opdrachtgever zorgt dat hij/zij op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien hij/zij niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten onverminderd in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9: OVERMACHT
9.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 

ARTIKEL 10: PRIVACY
10.1 De Opdrachtnemer handelt volgens zijn/haar Privacyverklaring.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
11.1 De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
Alle door de Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen, afbeeldingen, modellen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
12.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Opdrachtnemer dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.