Privacy

Privacy beleid Dog’s Turn

Laatst aangepast 24-05-2018

Dog’s Turn, gevestigd aan Gemini 43, 5591 PR  Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dogsturn.nl

Dog’s Turn

Gemini 43

5591 PR  Heeze

T 06-37173555

E info@dogsturn.nl

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Dog’s Turn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Persoonsgegevens (voor- en achternaam)

Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

Adresgegevens

Bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@dogsturn.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Dog’s Turn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het leveren van mijn diensten/producten
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten/producten
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Dog’s Turn verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dog’s Turn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dog’s Turn) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Dog’s Turn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bewaar ik voor de duur van 4 jaar.

Facturen bewaar ik 7 jaar in verband met de eisen van de Belastingdienst.

De gegevens van niet-actieve klanten worden verwijderd, uiterlijk in de 1e maand na het jaar waarin de termijn was verlopen. Van mensen die alleen informatie hebben gevraagd, maar geen traject zijn gestart, worden de gegevens na 1 maand verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dog’s Turn verstrekt niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Dog’s Turn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dog’s Turn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dogsturn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dog’s Turn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.